Prawa człowieka

Procedury Antymobbingowe

Procedura

 

rozwiązywania konfliktów,

oraz przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym,

dyskryminacji

i innym zachowaniom niepożądanym

w środowisku służby i pracy

 

w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach


 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Celem wprowadzenia procedury rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania zachowa­niom mob­­bin­gowym, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym w miejscu służby i pra­cy w Ko­mendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach, zwanej dalej „procedu­rą”, jest zapobieganie występowaniu tego rodzaju zjawisk, a także kształtowanie właściwej atmosfery i stosunków interpersonalnych w środowisku służby i pracy.

 

§ 2

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

 1.  komisja – nieetatowy zespół powołany przez Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach do realizacji określonych w niej zadań;
 2. konflikt – spór, sprzeczność interesów, poglądów z udziałem dwóch (lub więcej) stron, które stwierdzają istnienie niemożliwych do pogodzenia różnic, skutkująca negatywnymi konsekwencjami dla atmosfery służby lub pracy;
 3. przełożony – policjant lub pracownik Policji uprawniony z racji zajmowanego stanowiska albo na podstawie odrębnego przepisu lub upoważnienia do kierowania przebiegiem służby lub pracy innego policjanta lub pracownika Policji;
 4. zgłoszenie – pisemne powiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach
 5. o doś­­wiadczeniu albo uzyskaniu informacji na temat konfliktu, zachowa­ń mob­bin­gowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w miejscu służby i pra­cy;
 6. postępowanie – ogół określonych w niniejszej procedurze działań, prowadzonych przez komisję w związku ze złożonym zgło­sz­e­niem;
 7.  zachowania niepożądane – każde szkodliwe społecznie działania policjanta lub pracow­­ni­ka Policji, podjęte świadomie lub nieświadomie, charakteryzujące się negatywnym oddziały­wa­niem na pojedyncze osoby, zespoły i samą organizację, które:

a) naruszają dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego,

b) zakłócają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych, wpływają destrukcyjnie na ogólne funkcjonowanie policjanta lub pracownika Policji, zespołów i / lub zaburzają ich zdrowie psychiczne i / lub fizyczne poprzez: zakłócenia prawidłowej komunikacji, oraz relacji inter­personalnych, ataki, naruszanie godności osobistej, agresję fizyczną i / lub psychiczną, izolowanie, zastraszanie, poniżanie, upokarzanie, oś­mie­szanie, dążenie do wyeliminowania z grona współpracowników, niepraw­dzi­we, ten­dencyjne lub złośliwe os­kar­żanie i pomawianie o stosowanie zachowań niepożądanych w miejscu pracy i służ­by.

Do zachowań niepożądanych należą w szczególności:

a) mobbing – czyli działanie lub zachowanie dotyczące policjanta lub pracownika Policji lub skierowane przeciwko policjantowi lub pracownikowi Policji, w szczególności polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu policjanta lub pracownika Policji, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie policjanta/pracownika Policji, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,

b) nierówne traktowanie – czyli traktowanie policjanta lub pracownika Policji w sposób wyczerpujący znamiona jednego lub kilku następujących zachowań: dyskryminacji, dyskryminacji bezpośredniej, dyskryminacji pośredniej, molestowania, molestowania seksualnego, podporządkowania się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, zachęcania do takich zachowań, bądź ich nakazywania,

c) dyskryminacja bezpośrednia – czyli sytuacja, w której policjant lub pracownik Policji jest traktowany mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w po­rów­nywalnej sytuacji ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

d) dyskryminacja pośrednia – czyli sytuacja, w której na skutek pozornie neutralnego po­s­­tanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania dla policjanta lub pra­cownika Policji wys­tępują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, nie­pełno­spraw­ność, wiek lub orientację seksualną, chyba że postanowienie, kry­terium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i ko­niecz­ne,

e) molestowanie – czyli każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności policjanta lub pracownika Policji i stworzenie wobec niego zas­tra­szającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery,

f) molestowanie seksualne – czyli każde niepożądane zachowanie wobec policjanta lub pracownika Policji o charakterze sek­sualnym, bądź odnoszące się do płci, którego ce­lem lub skutkiem jest naruszenie ich godności, w szczególności przez stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać oddziaływania fizyczne, werbalne lub poza­wer­balne;

 1. mediacja – dobrowolny, poufny i nieformalny proces dochodzenia przez strony do roz­wią­zania sporu, prowadzony w obecności bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora, mający na celu stwo­rzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowol­ne­go porozumienia, a nie narzu­cenie im autorytatywnego rozwiązania;
 2. mediator – policjant lub pracownik Policji, przygotowany merytorycznie do pełnienia tej roli, któ­ry wspiera strony konfliktu dążące do wypracowania porozumienia, nie na­rzu­cając przy tym żadnego rozwiązania, pomaga określić sporne kwestie, potrzeby, interesy oraz towarzyszy im przy podpisy­wa­niu porozumienia.

 

 § 3

Procedura określa zasady:

 1. rozwiązywania konfliktów;

 2. przeciwdziałania zachowaniom mobbingo­wym, dyskryminacji oraz innym za­chowaniom niepożądanym w środowisku służby i pracy.

 

 § 4

Przewidziane w procedurze działania winny być podejmowane z poszanowaniem god­ności
i pra­wa do prywatności, a także z zachowaniem poufności i dyskrecji w stosunku do policjantów i pracowników Policji.

 

§ 5

Każdy policjant i pracownik Policji zobowiązany jest do traktowania innych osób szacunkiem
i życz­li­woś­cią, a także dbania o to, aby jego zachowania lub wypowiedzi nie naruszały prawnie chronionych dóbr tych osób. Zachowania lub wypowiedzi naruszające ich dobra są nieakcepto­wal­ne i niedo­pusz­czalne.

 

§ 6

Przełożony ma obowiązek traktować z należytą powagą wszelkie informacje o możliwości wys­tą­pie­nia, bądź wystąpieniu konfliktów, zachowań mobbingo­wych, dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz stosować określone w procedurze działania profilaktyczno-interwencyjne.

 

§ 7

Policjant lub pracownik Policji, który skorzysta z przewidzianych w procedurze instrumentów nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonego, in­nego policjanta lub pracownika Policji. Dotyczy to również osób, które udzielą wsparcia innemu polic­jantowi lub pracownikowi Policji.

 

§ 8

Policjant lub pracownik Policji, który w dobrej wierze złożył zgłoszenie, objęty jest ochroną i nie może doznać jakiejkolwiek formy odwetu lub kary na skutek podjętych działań, choćby okazały się one nieuzasadnione.

 

§ 9

Policjant lub pracownik Policji odpowiedzialny za działania odwetowe, w tym karanie policjanta lub pra­cow­nika Policji składającego zgłoszenie, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej na podstawie odrębnych przepisów.

 

 § 10

Policjant lub pracownik Policji, który skorzysta z instrumentów przewidzianych w procedurze, może uzyskać pomoc psychologiczną, świadczoną przez psychologów Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

§ 11

Policjant lub pracownik Policji podlega ochronie przed tendencyjnym, złośliwym oskarżeniem lub pomówieniem o generowanie sytuacji konfliktowych, zachowania mobbingowe, dyskrymi­nację oraz inne zachowania niepożądane w miejscu służby i pracy.

§ 12

Policjanci lub pracownicy Policji zwalniani są z obowiązków służbowych lub zawodowych na czas oso­bis­tego udziału w objętym procedurą postępowaniu, z zachowaniem prawa do uposażenia bądź wynagrodzenia.

 

§ 13

Określone w procedurze zasady postępowania nie ograniczają policjantów lub pracowników Policji w dochodzeniu określonych prawem roszczeń. Korzystanie ze środków ochrony prawnej prze­wi­dzia­nych w odrębnych prze­pisach nie jest zależne od stosowania określonych w pro­cedurze instrumentów.

 

§ 14

Procedura nie ogranicza praw i obowiązków policjantów lub pracowników Policji, wynika­ją­cych
z odrębnych przepisów.

 

§ 15

Procedura nie przewiduje środków odwoławczych od zapadających w jej toku roz­strzyg­nięć,
a także formułowanych wniosków i rekomendacji.

 

§ 16

Za zgodą Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach gromadzone w ramach niniejszej procedury materiały mogą być udostępniane innym organom, celem wykorzystania w postępowa­niach ure­gu­lowanych odrębnymi przepisami.

 

 § 17

Po ustaniu stosunku służby bądź pracy procedura nie jest wdrażana, a jeśli została uprzednio wdrożona – podlega niezwłocznemu zakończeniu.

 

I.  Zakres stosowania procedury

 

§ 18

W ramach niniejszej procedury realizowane są działania w obszarze:

 1. profilaktycznym – których celem jest przeciwdziałanie występowaniu konfliktów, zachowań mob­bingowych, dyskryminacji oraz innych zachowań niepożądanych w środowis­ku służby i pracy, w szczególności poprzez:

a) promowanie pożądanych postaw i zachowań w relacjach międzyludzkich, zgodnych z za­sadami współżycia społecznego,

b)zapewnianie wsparcia i pomocy psychologicznej,

c) zapewnianie dostępu do szkoleń z tematyki objętej zak­re­sem procedury,

d) podejmowanie działań ukierunkowanych na usprawnianie obszaru zarządzania zaso­ba­mi ludzkimi;

 1. interwencyjnym – których celem jest reagowanie na występujące konflikty, zachowania mob­bin­gowe, dyskryminację oraz inne zachowania niepożądane w środowisku służby i pracy,
  w szczególności poprzez:

a)diagnozę i ocenę sytuacji,

b) proponowanie rozwiązań oraz monitorowanie ich wdrażania.

§ 19

Za realizację działań w obszarze profilaktycznym (w zakresie swojej właściwości) odpowiadają:

 1. przełożony;

 2. podkom. Krzysztof Jemielity- N-k Wydz.Prewencji i Ruchu Drogowego

 3. st.insp.Barbara Marek- Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

 4. mł.asp.Marcelina Rusin-asystent Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych

 

 § 20

 1. Za realizację działań w obszarze interwencyjnym (w zakresie swojej właściwości) odpo­wia­da­ją:

 1. komisja w składzie:

a) przewodniczący komisji – podkom. Jemielity Krzysztof

b) zastępca przewodniczącego komisji – mł.asp.Rusin Marcelina,

c)członkowie komisji:

 • Marek Barbara,

 • Nowicki Artur;

 • mł.asp.Symela Dawid

       2.  przełożony.

 1. Za zgodą Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach skład komisji może być po­sze­­rzony o inne osoby posiadające merytoryczną wiedzę lub doświadczenie w sprawie zgło­szo­nej przez policjanta lub pracownika Policji. Wniosek o poszerzenie składu komisji składa prze­wod­niczący komisji.

 2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby, których praca w komisji łączyłaby się z konfliktem interesów.

 

I. Postępowanie

 

 § 21

 1. Policjant lub pracownik Policji, który doświadczył, był świadkiem, albo uzyskał informację o wystą­pie­niu konfliktu, zachowań mobbingowych, dys­kry­minacji lub innych zachowań niepożą­danych w środowisku służby i pracy, ma prawo powiadomić o tym Komendanta Powia­towego Policji w Pyrzycach, składając pi­semne zgłoszenie według wzoru stano­wią­cego załącznik nr 1 do ni­niejszej procedury.
 2. Jeśli bezpośredni związek z opisanymi w zgłoszeniu okolicznościami mogą mieć Ko­mendant Powiatowy Policji w Pyrzycach lub jego zastępcy – policjant lub pracownik Policji ma prawo po­wiadomić o tym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, składając pisemne zgło­szenie według wzoru stano­wią­cego załącznik nr 1 do ni­niejszej procedury, zmodyfikowanego w części dotyczącej jego adresata.

 § 22

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 21, powinno zawierać w miarę możliwości:

1) szczegółowy opis stanu faktycznego;

2) konkretyzację daty i okresu, którego ono dotyczy;

3) wskazanie sprawcy bądź sprawców;

4) dowody na potwierdzenie opisanych w nim okoliczności;

5) informację o ewentualnych świadkach;

6) datę i podpis osoby zgłaszającej.

 1. Zgłoszenie może być złożone osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Do rąk włas­nych – nie otwierać w sekretariacie”, w sekretariacie Komendanta Po­wiatowego Policji w Pyrzycach lub przesłane drogą pocztową na jego adres.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 21 ust. 2, może być złożone osobiście w Wydziale Ko­mu­ni­kac­ji Spo­łecz­nej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, bądź przesłane drogą pocz­to­wą na adres: Ko­mendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szcze­cin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Do rąk włas­nych – nie otwierać w sekretariacie”.

 

§ 23

Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu w ramach niniejszej procedury.

 

§ 24

 1. Policjant lub pracownik Policji, który złożył zgłoszenie, może na każdym etapie zrezygnować z pro­wadzonego przez komisję postępowania, co skutkuje jego niezwłocznym zakoń­cze­niem.

 2. Jeśli zgłaszającym nie jest osoba, która doświadczyła sytuacji konfliktowych, zachowań mob­bingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy – może ona również na każdym etapie zrezygnować z pro­wadzonego przez komisję pos­tę­po­wania, co skutkuje jego niezwłocznym zakoń­cze­niem.

 3. Pisemną rezygnację z prowadzonego przez komisję postępowania należy złożyć Komen­dan­towi Powiatowemu Policji w Pyrzycach za pośrednictwem przewodniczącego komisji.

 4. Rezygnacja z prowadzonego przez komisję postępowania nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 25

Rejestr zgłoszeń oraz obsługę kancelaryjno-biurową komisji prowadzi :

podkom Krzysztof Jemielity.

 

§ 26

 1. Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia, przewodniczący ko­mis­ji może zaproponować polubowne załatwienie sprawy po­przez mediację, za pisemną zgo­dą zgłaszającego i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako sprawca konfliktu, zachowań mob­bingowych, dyskryminacji lub innych zachowań nie­po­żądanych w środowisku służby i pra­cy.

 2. Jeśli zgłaszającym nie jest osoba, która doświadczyła konfliktu, zachowań mob­bin­go­wych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy – wdrożenie mediacji wymaga pisemnej zgody takiej osoby i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako spraw­ca tego rodzaju zachowań. W takim przypadku zgłaszający nie uczest­niczy w me­dia­cji.

 

§ 27

 1. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w § 26, przewodniczący komisji prze­kazuje zgłoszenie Komendantowi Powiatowemu Policji w Pyrzycach, który wyznacza mediatora do przeprowadzenia mediacji spośród podległych policjantów lub pracowników Policji, ewen­tualnie – w razie braku osoby o odpowiednich kwalifikacjach – występuje z pi­sem­nym wnios­kiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie zgody na wyz­na­cze­nie do prze­pro­wa­dzenia mediacji psychologa policyjnego z Komendy Wo­jewódzkiej Policji w Szcze­cinie.

 2. Mediację należy zakończyć przed upływem 15 dni roboczych od daty przekazania zgło­sze­nia mediatorowi.

 3. Mediator dokumentuje podejmowane czynności oraz zapadłe w toku mediacji uzgodnienia bądź ich brak w protokole z mediacji, określonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

 4. Niezwłocznie po zakończeniu mediacji mediator przekazuje sporządzony przez siebie pro­to­kół z mediacji Komendantowi Powiatowemu Policji w Pyrzycach za pośrednictwem prze­wod­niczącego komisji.

 

§ 28

Zawarcie ugody przez policjanta lub pracownika Policji, który doświadczył konfliktu, za­cho­wań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w środowisku służ­by i pracy z osobą wskazaną w zgłoszeniu jako spraw­ca tego rodzaju zachowań, skutkuje niezwłocznym zakończeniem postępowania.

 

§ 29

Na wniosek przewodniczącego komisji Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach wyznacza jej skład:

 1. w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia – w przypadku niepodjęcia mediacji;

 2. niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z mediacji – jeśli nie zakończyła się ona ugo­dą.

 

§ 30

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia policjanta lub pra­cow­nika Policji w związku z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia konfliktu, zacho­wań mob­­bin­go­wych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanym w miejscu służ­by i pra­cy, a w szcze­gólności:

 1. potwierdzenie, czy miały one miejsce w rzeczywistości;
 2. ustalenie i ocena stanu faktycznego w oparciu o zgromadzone dowody;

 3. wypracowanie i przedstawienie Komendantowi Powiatowemu Policji w Pyrzycach wnios­ków i rekomen­dacji odnośnie dalszych przedsięwzięć i działań zmierzających do zapobie­ga­nia ich występowaniu w przyszłości.

 

 § 31

Po wdrożeniu postępowania komisja może w szczególności:

 1. zwracać się do policjanta lub pracownika Policji, który złożył zgłoszenie, pisemnie, za poś­red­nictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście o uzupełnienie zgłoszenia, w tym
  o przekazanie dodatkowych dokumentów i informacji;

 2. kierować pisemne wystąpienia do właściwych przełożonych w celu uzyskania niezbędnych informacji i dokumentów;

 3. uzyskiwać wyjaśnienia, oświadczenia i informacje od policjantów i pra­cowników Policji, któ­rych wiedza i doświadczenie mogą być pomocne w wyjaśnieniu spra­wy;

 4. uzyskać wgląd w akta osobowe uczestników postępowania;

 5. wzywać policjantów lub pracowników Policji do stawiennictwa przed komisją celem wysłu­cha­nia (osoby wezwane mają obowiązek stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i terminie);

 6.  wnioskować do Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o organizację badań an­kie­to­wych lub badań z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych w jednostce lub komór­ce or­ga­ni­zacyjnej, w której miało dojść do konfliktu, zachowań mobbingowych, dyskry­mi­nacji bądź in­nych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy.

 § 32

 1.  Zgłaszający, policjant lub pracownik Policji, który doświadczył konfliktu, za­cho­wań mob­bin­go­wych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w śro­dowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji wskazany w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju za­cho­wań ma­ją pra­wo do składania wniosków do­wo­dowych, oświad­czeń, dokumentów oraz innych ma­te­riałów przydatnych do zbadania sprawy.

 2. Komisja nie jest związana treścią wniosków dowodowych, o których mowa w ust. 1.

 

§ 33

Posiedzenia komisji podlegają protokołowaniu.

 

§ 34

Do zadań przewodniczącego komisji należy:

 1. niezwłoczne powiadomienie o wdrożeniu postępowania:

a) zgłaszającego,

b) po­licjanta lub pracownika Policji, który miał doświadczyć konfliktu, zacho­wań mob­bin­go­wych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w środowisku służ­by i pracy (jeśli nie jest zgłaszającym),

          c) policjanta lub pracownika Policji, wskazanego w zgłoszeniu jako sprawca konfliktu, za­cho­­wań mob­bin­go­wych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w śro­do­wisku służ­by i pracy,

d) osób powołanych do składu komisji;

 1. wstępna analiza zgłoszenia w celu ewentualnego zaproponowania mediacji;

 2. kierowanie pracami komisji i organizowanie jej posiedzeń (nieobecność więcej niż połowy osób wchodzących w skład komisji wymaga odwołania posiedzenia i niezwłocznego wyz­na­cze­nia nowego terminu);

 3. wzywanie policjantów lub pracowników Policji na posiedzenia komisji celem uzyskania wy­jaś­nień, oświadczeń lub informacji;

 4. gromadzenie dowodów i prowadzenie akt postępowania;

 5. sporządzenie pisemnego sprawozdania z prac komisji, zawierającego ustalenia faktyczne, wnioski i ewentualne rekomendacje odnośnie wdrożenia działań naprawczych i rozwiązań w zgłoszonej sprawie;

 6. przedłożenie sprawozdania z prac komisji do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Pyrzycach nie później niż w terminie 60 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia; w uza­sad­nionych przy­padkach termin ten za zgodą Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach, może zos­tać wydłużony do 80 dni (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej proce­dury);

 7. monitorowanie procesu wdrażania zawartych w sprawozdaniu wniosków i rekomendacji;

 8. niezwłoczne informowanie w formie pisemnej o zawartych w sprawozdaniu ustaleniach, wnios­kach i ewentualnych rekomendacjach osób, o któ­rych mowa w pkt 1 lit a-c.

 

§ 35

 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczącego komisji, Komendant Powia­to­wy Policji w Pyrzycach może zawiesić prowadzone w ramach procedury postępowanie, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego prowadzenie. Okres zawie­sze­nia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy i nie wlicza się go do czasu trwania procedury. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, na wniosek przewodniczącego komisji, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach podejmuje zawieszone postępowanie.

 2.  O zawieszeniu postępowania oraz jego podjęciu niezwłocznie informowani są zgłaszający, po­licjant lub pracownik Policji, który doświadczył konfliktu, zachowań mobbin­go­wych, dys­kry­minacji bądź innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji, wskazany w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju zachowań.

 3. Wzór wniosku o zawie­sze­nie / podjęcie postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej pro­­ce­dury.

 

§ 36

 1.  Za zgodą przewodniczącego komisji, zgłaszający, policjant lub pracownik Policji, który doś­wiad­czył konfliktu, zachowań mobbingowych, dyskryminacji bądź innych za­cho­wań niepo­żą­da­nych w środowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji, wskazany w zgło­sze­niu jako sprawca tego rodzaju zachowań, mogą uzyskiwać informacje na temat przebiegu pos­tę­powania.

 2. Do udostępniania informacji na temat przebiegu pos­tę­powania upo­ważniony jest przewod­ni­czący komisji.

 3. Przewodniczący komisji może odmówić udostępnienia informacji na temat przebiegu pos­tę­powania z uwagi na jego dobro lub dobro uczestniczą­cych w nim osób. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

 

§ 37

Zgłaszający, policjant lub pracownik Policji, który doświadczył konfliktu, za­cho­wań mobbingowych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji wskazany w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju zachowań nie mo­gą działać przez pełnomocnika, adwokata, radcę prawnego lub inną wskazaną przez siebie osobę.

 

I.  Obowiązki przełożonego

 

 § 38

Przełożony odpowiada za podejmowanie i realizację określonych w niniejszej procedurze działań o cha­rak­te­rze profilaktycznym i interwencyjnym.

 

§ 39

W ramach działań o charakterze profilaktycznym przełożony ma w szczególności obowiązek:

 1. dbania o właściwą atmosferę i relacje interpersonalne w służbie i pracy;

 2. rozpoznawania i wczesnego reagowania na postawy, które stwarzają ryzyko wys­­tępowania konfliktów, za­cho­wań mobbingowych, dyskryminacji bądź in­nych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy;

 3. promowania pożądanych standardów etycznych;

 4. upowszechniania wiedzy na temat przeciwdziałania konfliktom, za­cho­waniom mobbingowym, dys­kryminacji bądź in­nym zachowaniom niepożądanym w środowisku służby i pracy oraz kształtowania umiejętności przeciw­dzia­łania ryzyku ich występowania;

 5. stosowania efektywnych metod rozwiązywania sporów między podwładnymi, w tym informo­wania ich o możliwości uzyskania pomocy psychologa po­li­cyjnego lub skorzystania z me­dia­cji.

 

§ 40

W ramach działań o charakterze interwencyjnym przełożony ma w szczególności obowią­zek:

 1. niezwłocznego reagowania na informacje o konfliktach, za­cho­waniach mobbingowych, dys­kry­minacji bądź in­nych zachowaniach niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz po­dej­mowania adekwatnych środków zaradczych;

 2. współdziałania z komisją w toku postępowania;

 3. szybkiego i efektywnego wdrażania rekomendowanych rozwiązań i działań naprawczych.

 

I. Postanowienia końcowe

 

§ 41

 1. Przełożony zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pra­cow­ni­ków Policji z postanowieniami niniejszej procedury.

 2. Zapoznanie następuje poprzez odebranie od po­lic­janta lub pracownika Policji oświadczenia, któ­re­go wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

 3. Pod­pi­sa­ne oświadczenie dołącza się do akt osobowych policjanta lub pracownika Policji.

 


Załącznik nr 1 do procedury
(wzór zgłoszenia)
          


      
Komendant Powiatowy Policji
w Pyrzycach       

          ZGŁOSZENIE


1. Dane kontaktowe:
(imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki  i jednostki organizacyjnej, numer telefonu kontaktowego)
   
2. Opis sprawy:

3. Dowody na potwierdzenie opisanej sprawy:
(świadkowie, dokumenty, inne)

4. Oczekiwania dotyczące sprawy:

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wdrożeniem procedury zainicjowanej złożonym przeze mnie zgłoszeniem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r., s. 1).  


…............................................................................            …............................................................................
(miejscowość, data)                        (podpis osoby zgłaszającej)

 


Załącznik nr 2 do procedury
(wzór protokołu z mediacji)
      
 

PROTOKÓŁ Z MEDIACJI

1. Dane dotyczące uczestników mediacji:
(imię i nazwisko policjanta / pracownika Policji, który miał doświadczyć konfliktu, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy; stanowisko, nazwa komórki i jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony; imię i nazwisko, policjanta / pracownika Policji wskazanego w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju zachowań; stanowisko, nazwa komórki i jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony; imię i nazwisko mediatora)

2. Data i miejsce wspólnego spotkania / wspólnych spotkań:

3. Data zakończenia mediacji i wynik mediacji
(wypracowane wspólne stanowisko, porozumienie lub jego brak)


…............................................................................            …............................................................................
(imię i nazwisko policjanta / pracownika Policji, który miał         (imię i nazwisko policjanta / pracownika Policji, który miał
doświadczyć niepożądanych zachowań)                dopuścić się niepożądanych zachowań)                            

…............................................................................            …............................................................................
(miejscowość, data)                        (podpis mediatora)

 


Załącznik nr 3 do procedury
(wzór sprawozdania z postępowania komisji)


            Pyrzyce, dn. .…………………… r.
                            

    SPRAWOZDANIE Z POSTĘPOWANIA KOMISJI


Komisja w składzie:

1)  Pan / Pani …………………………………………. – przewodniczący komisji;
2)  Pan / Pani …………………………………………. – zastępca przewodniczącego komisji;
3)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;
4)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;
5)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;
6)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji,

w toku postępowania zainicjowanego zgłoszeniem (stopień, imię i nazwisko) …......................

…................................................... z dnia …........................ r. podjęła następujące czynności:

w wyniku, których ustalono następujący stan faktyczny:

Wnioski, zalecenia, rekomendacje w zakresie dalszych działań:

Podpisy Komisji:

1)  Pan / Pani …………………………………………. – przewodniczący komisji;
2)  Pan / Pani …………………………………………. – zastępca przewodniczącego komisji;
3)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;
4)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;
5)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;
6)  Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji.


Załącznik nr 4 do procedury
(wzór wniosku o zawieszenie / podjęcie postępowania)
      
     
„Zatwierdzam”
     
      Komendant Powiatowy Policji
      w Pyrzycach

WNIOSEK

o zawieszenie / podjęcie postępowania
prowadzonego w ramach procedury
      
      
      Wnoszę o wyrażenie zgody na zawieszenie / podjęcie postępowania prowadzonego w związku ze zgłoszeniem (stopień, imię i nazwisko) ….....…................................................... z dnia …........................ r.
      
      
      Uzasadnienie:
       

…............................................................................            …............................................................................
(miejscowość, data)                        (podpis przewodniczącego komisji)

                           


Załącznik nr 5 do procedury
(wzór oświadczenia o zapoznaniu z procedurą)
      
      
      
            Szczecin, dn. ……………………………..... r.

………………………………………………….....
(stopień, imię i nazwisko)

………………………………………………….....
(stanowisko)

………………………………………..………......
(komórka organizacyjna)

……………………………………...………....….
(jednostka organizacyjna)

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z PROCEDURĄ

 

      Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Procedurą rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym w środowisku służby i pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach”.

 

                        …..................................................................................
                        (podpis policjanta / pracownika Policji)

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony