Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wstąp do Policji – Policję tworzą ludzie

Data publikacji 03.06.2020

Jesteś absolwentem szkoły średniej... kończysz studia... szukasz pomysłu na swoją przyszłość… Jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany wstąp do Policji – Policję tworzą ludzie.

W związku z wzwnowionym postępowaniem kwalifikacyjnym do służby w Policji osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, mogą osobiście składać dokumenty u Starszego Inspektora Jednoosobowego Stanowiska ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, ul. Tadeusza Kościuszki 24, tel. 47 78 28 581 od pon - pt w godz. 7:30 – 15:30

lub drogą pocztową na adres Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, z dopiskiem „Dobór do służby w Policji”.

 

Pliki do pobrania:

- wzór podania - pobierz

- kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - pobierz

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

- oświadczenie o posiadaniu tatuażu - pobierz

- informator dla kandydatów do służby w Policji - pobierz

 

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2019 poz. 161 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiada nieposzlakowaną opinię,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,

 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

 

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW OD 01 STYCZNIA 2020 R.

 

 • kursant (podczas kursku podstawowego) – 2740 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat.

   

  osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 2960 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3940 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),

 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),

 • możliwość rozwój zawodowego,

 • zróżnicowany system szkoleń,

 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

 

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

21 kwietnia 2020 r.  - zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka termin zostaje odroczony do odwołania

13 lipca 2020 r.

16 września 2020 r.

5 listopada 2020 r.

30 grudnia 2020 r.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową.

Dokumenty należy składać osobiście.

 

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

 

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia.

 

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

 

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

 

Powrót na górę strony